Prawo odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

 

Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Konsumenta.


1. Klient, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży we własnym imieniu, ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia Dostawy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem http://www.Hurtownia-spozywcza.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres biuro@Hurtownia-spozywcza.pl. Oświadczenie może również zostać przesłane na adres Warmlecz Jacek Zając Wieruchów ul.Sochaczewska 156 05-850
2. Klient, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, ma możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży również w zakresie części Produktów, które obejmuje Umowa sprzedaży.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. .
6. Klient, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży we własnym imieniu, powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży, dostarczyć Produkt do Sprzedawcy, na adres Warmlecz Jacek Zając. Wieruchów Ul.Sochaczewska 156 05-850
8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży w zakresie Produktu, który został zakupiony w ramach specjalnego zestawu promocyjnego (np. gdzie produkty oferowane w ramach takiego zestawu promocyjnego są sprzedawane w promocyjnej cenie, lub do którego jest dołączony produkt bezpłatny, czyli tzw. gratis), zwrotowi w ramach odstąpienia od Umowy sprzedaży podlegają wszystkie Produkty składające się na ww. zestaw promocyjny.
9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
12. Jeśli ze względu na swój charakter Produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
15. Klientowi, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży we własnym imieniu, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w następujących wypadkach:

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dokonaniu Dostawy;
 • w których Produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Zwrot zakupionego produktu przez przedsiębiorców.


1. Przedsiębiorca na rzecz którego Klient zawarł Umowę sprzedaży, może dokonać zwrotu Produktu bez podania przyczyny po uprzednim kontakcie z Hurtownia-spozywcza.pl.
2. Celem zwrotu Produktu, Przedsiębiorca powinien skontaktować się uprzednio:

 • Kontakt telefoniczny: 501-141-086
 • E-mail: biuro@Hurtownia-spozywcza.pl

3. Wniosek przysługuje w odniesieniu do Produktu:

 • który nie był używany z wyjątkiem czynności zwykłego zarządu;
 • jest w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu z wyjątkiem czynności zwykłego zarządu (tj. objerzenia i sprawdzenia produktu) i jest kompletny (tj. zawiera metki, etykiety);
 • który nie jest wymieniony w pkt. 9, poniżej.

4. Przedsiębiorca może się zwrócić do Sprzedawcy z wnioskiem o przyjęcie zwrotu Produktu w terminie 14 od dnia Dostawy.
5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, wniosek o zwrot może dotyczyć zarówno całego Zamówienia (tj. wszystkich Produktów ujętych w Zamówieniu), jak też tylko niektórych Produktów ujętych w Zamówieniu (wtedy umowa będzie dalej obowiązywała w odniesieniu do pozostałych produktów z zamówienia).
6. Po skontaktowaniu się telefonicznym bądź mailowym, Sprzedawca w terminie do 30 dni wyśle do Przedsiębiorcy drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, informację decyzji.
7. W przypadku zwrotu Produktu, który został zakupiony przez Klienta w ramach specjalnego zestawu promocyjnego (np. gdzie produkty oferowane w ramach takiego zestawu promocyjnego są sprzedawane w promocyjnej cenie, lub do którego jest dołączony produkt bezpłatny, czyli tzw. gratis), zwrotowi w ramach odstąpienia od Umowy sprzedaży podlegają wszystkie Produkty składające się na ww. zestaw promocyjny.
8. Przedsiębiorca jest zobowiązany należycie zabezpieczyć zwracany Produkt, w celu uchronienia go przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu, które mogą być powodem odrzucenia zwrotu.

 • Dla uniknięcia wątpliwość Sprzedawca informuje, że zwrotowi w trybie niniejszego działu nie podlegają następujące Produkty:

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dokonaniu Dostawy;

 • w których Produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Uprawnienia konsumentów z tytułu rękojmi


1. Sprzedawca zapewnienia Dostawę Produktu, pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Jeżeli Produkt ma wadę Klient, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu może:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. 
 • żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
5. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
6. Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu, Klient który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt do Sprzedawcy.
7. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma zawierającego reklamację ustosunkuje się na piśmie do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu.
8. W wypadku Klienta, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy i koszt odesłania Produktu do Klienta.
9. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

Uprawnienia przedsiębiorców z tytułu rękojmi.


1. Sprzedawca odpowiada za wady Produktu względem Przedsiębiorcy na rzecz którego została zawarta Umowa sprzedaży, przez okres 1 roku od dnia Dostawy.
2. W razie stwierdzenia wad Produktu po przyjęciu Dostawy, Przedsiębiorca ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi. W celu złożenia reklamacji Przedsiębiorca powinien zawiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, niezwłocznie po stwierdzeniu wad. Zawiadomienie takie powinno zostać wysłane do Sprzedawcy:

 • na adres e-mailowy: biuro@Hurtownia-spozywcza.pl
 • listem poleconym na adres: Sklep internetowy Warmlecz Jacek Zając, Wieruchów 05-850 ul. Sochaczewska 156. Do zawiadomienia powinna zostać dołączona kopia dowodu zakupu.

3. Sprzedawca skonstatuje się mailowo lub telefonicznie z przedsiębiorcą; z numerem podanym podczas rejestracji konta klienta lub z numerem/adresem e-mail wskazanym przez przedsiębiorcę, oraz poinformuje przedsiębiorcę o dalszych procedurach opisanych w poniższych punktach.
4. Po kontakcie Przedsiębiorca powinien niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 7 dni od kontaktu ze Sprzedawcą opisanego powyżej) przesłać reklamowany Produkt do Sprzedawcy na adres: : Warmlecz Jacek Zając, Wieruchów 05-850 ul. Sochaczewska 156. Do przesyłki ze zwracanym Produktem, Przedsiębiorca powinien dołączyć oryginał dowodu zakupu Produktu.
5. Reklamacja z tytułu rękojmi zgłoszona przez Przedsiębiorcą zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę. O uznaniu albo nieuznaniu reklamacji z tytułu rękojmi, Przedsiębiorca zostanie powiadomiony przy pomocy poczty elektronicznej, na adres podany podczas Rejestracji.
6. W przypadku uznania reklamacji Produktu za uzasadnioną, Sklep Internetowy Hurtownia-spozywcza.pl zwróci Klientowi poniesione, uzasadnione i należycie udokumentowane koszty wysłania reklamacji oraz zgodnie z żądaniem Przedsiębiorcy wymieni Produkt na nowy albo zwróci za niego pełną należność.
7. W przypadku uznania reklamacji Produktu za nieuzasadnioną, Sklep Internetowy Hurtownia-spozywcza.pl odsyła reklamowany Produkt do Przedsiębiorcy na jego koszt.
8. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi wobec Produktu żywnościowego, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu wad Produktu, jednak nie później niż:

 • w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku Produktu żywnościowego paczkowanego;
 • w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania Produktu żywnościowego - w przypadku Produktu żywnościowego sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego;

9. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności Produktu żywnościowego z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości Produktu żywnościowego lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do Produktów żywnościowych, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.


Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy