Regulamin do dnia 15.05

REGULAMIN SKLEPU Hurtownia-spozywcza.plSklep Internetowy www.Hurtownia-spozywcza.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw, przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

SPIS TREŚCI

 • Postanowienia Ogólne
 • Definicje
 • Ogólne warunki korzystania ze sklepu internetowego Hurtownia-spozywcza.pl
 • Wymagania techniczne
 • Rejestracja
 • Realizacja zamówień
 • Płatności
 • Dostawa
 • Odstąpienie od umowy sprzedaży przez Konsumenta
 • Zwrot zakupionego produktu przez przedsiębiorców
 • Uprawnienia konsumentów z tytułu rękojmi
 • Uprawnienia przedsiębiorców z tytułu rękojmi
 • Gwarancja
 • Usługi
 • Odpowiedzialność
 • Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw oraz ochrona danych osobowych
 • Rozwiązanie umowy (nie dotyczy umowy sprzedaży)
 • Postanowienia końcowe


Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument (dalej „Regulamin”) określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupu Produktów w sklepie internetowym Hurtownia-spozywcza.pl dostępnym na stronie: www. Hurtownia-spozywcza.pl (dalej: „Strona Internetowa Sklepu”) oraz świadczenia drogą elektroniczną nieodpłatnych usług w postaci: prowadzenia Konta klienta, Newslettera, Zamieszczania opinii o Produktach na Stronie Internetowej Sklepu, Formularza kontaktowego. 
  2. Właścicielem sklepu internetowego Hurtownia-spozywcza.pl jest: Warmlecz, Jacek Zając nr. NIP 118-001-73-61  nr. REGON 010249588 wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem 386254(dalej „Sprzedawca”). Adres poczty elektronicznej sklepu internetowego Hurtownia-spozywcza.pl: hurtownia@Hurtownia-spozywcza.pl

Definicje


 1. Aktywacja – oznacza czynność faktyczną dokonywaną przez klienta, zgodnie z regulaminem, po dokonaniu której może on, przy pomocy aktywowanego Konta klienta korzystać ze wszystkich funkcjonalności sklepu internetowego Hurtownia-spozywcza.pl. 
  2. Cena – oznacza cenę Produktu brutto, wyrażoną są w złotych polskich i umieszczoną w ramach informacji o Produkcie na Stronie Internetowej Sklepu. Ceny uwzględniają podatek VAT, lecz nie uwzględniają Kosztów Dostawy. 
  3. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
  4. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Kuriera, Produktu określonego w zamówieniu. 
  5. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez klienta podczas Aktywacji Konta klienta w sklepie internetowym Hurtownia-spozywcza.pl, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta klienta w sklepie internetowym Hurtownia-spozywcza.pl. 
  6. Klient – oznacza osobę fizyczną, na rzecz której zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być Umowa sprzedaży. Klient dokonuje zakupów w sklepie internetowym Hurtownia-spozywcza.pl w imieniu Przedsiębiorcy, który dokonał Rejestracji jego Konta klienta. 
  7. Koszt Dostawy – opłata za Dostawę produktu do klienta. Koszty realizacji Dostawy Zamówienia są podane w sklepie internetowym Hurtownia-spozywcza.pl podczas składania Zamówienia przez klienta.
  8. Kurier – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów. 
  9. Login – adres e-mail podany przez klienta podczas Aktywacji. 
  10. Produkt – towar prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego Hurtownia-spozywcza.pl. 
  11. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 
  12. Sklep Internetowy Hurtownia-spozywcza.pl – platforma internetowa znajdującą się na Stronie Internetowej Sklepu, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające prezentację Produktów oraz składanie i ewidencjonowanie Zamówień klienta. 
  13. Sprzedawca; Usługodawca – Warmlecz, Jacek Zając prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Warmlecz wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności : ul. Sochaczewska 156, 05-850 Wieruchów , NIP 118-001-73-61 , REGON 141171264, adres poczty elektronicznej: hurtownia@hurtownia-spozywcza.pl, numer telefonu: + 48 501 141 086.
  14. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 
  15. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą lub między Przedsiębiorcą a Sprzedawcą. 
  16. Zamówienie – oferta złożona Sprzedawcy przez klienta obejmująca nabycie wybranych Produktów, składana na zasadach określonych w Regulaminie. Oferta dotyczy Produktów wymienionych w przesłanym do Sprzedawcy formularzu zamówienia.


Ogólne warunki korzystania ze sklepu internetowego Hurtownia-spozywcza.pl


 1. Wszelkie prawa do sklepu internetowego Hurtownia-spozywcza.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem. 
  2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie sklepu internetowego Hurtownia-spozywcza.pl. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że Klient dopuszcza się takich działań, bez uszczerbku dla innych uprawnień klienta wynikających z Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca może zablokować Konto klienta.
  3. W wypadku, gdy Klient zmienił swoje dane wskazane podczas Aktywacji, w tym w szczególności adres e-mail lub adres korespondencyjny i nie poinformował o tym fakcie Sprzedawcy, wszelka komunikacja lub korespondencja będzie kierowana do klienta według dotychczasowych danych zgłoszonych przez klienta podczas Aktywacji. Klient ma możliwość każdorazowego zawiadomienia Sprzedawcy o zmianie swoich danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy Sprzedawcy; 
  4. Zakazane jest dostarczanie przez klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez klienta sklepu internetowego Hurtownia-spozywcza.pl, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy. 
  5. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów sklepu internetowego Hurtownia-spozywcza.pl wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji sklepu internetowego Hurtownia-spozywcza.pl w celu prowadzenia przez klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy. 
  6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
  7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego hurtownia-spozywcza.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  8. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych
  9. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego hurtownia-spozywcza.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży
  10. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: ul. Sochaczewska 156, 05-850 Wieruchów, pod adresem poczty elektronicznej: hurtownia@hurtownia-spozywcza.pl, pod numerem telefonu: 22 721 15 41 lub 22 721 15 42 . Reklamacje można składać również poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem:http://hurtownia-spozywcza.pl/webpage/prawo-do-odstapienia-od-umowy.html
  11. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego hurtownia-spozywcza.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
  12. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego hurtownia-spozywcza.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
  13. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży


Wymagania techniczne.

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 • dostęp do sieci Internet;
 • adres poczty email.
 1. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach Cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików Cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
  3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.Hurtownia-spozywcza.pl stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

Rejestracja

 1. Klient w celu założenia „Konta klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
  2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
  3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
  4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 1. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w sklepie internetowym osobom trzecim.
  6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.
  7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
  8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
  Realizacja zamówień
  1. Klient może składać Zamówienia w sklepie internetowym Hurtownia-spozywcza.pl tylko i wyłącznie jako Przedsiębiorcy.
  2. Wykaz Kosztów Dostawy znajduje się na stronie sklepu internetowego Hurtownia-spozywcza.pl w zakładce „Dostawy”. Koszty Dostawy każdorazowo dodawane są do wartości Zamówienia i zależne są od sposobu Dostawy wybranego przez klienta. 
  3. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. 
  4. klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  5. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
 • wybór formy dostawy i płatności
 • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
 • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail klienta
 • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie
 1. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
  7. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do klienta zawiera:
 • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
 • opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)
 • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
 • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy
 • sposób płatności
 • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
 • informacja o prawie do rękojmi
 • w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni


Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie:
 • stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
 • nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy.
 1. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Produktu zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania Zamówienia przez klienta. 
  3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez klienta.
  4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
 • za pobraniem – zapłata następuje gotówką przy odbiorze Przesyłki. W przypadku, gdy stroną umowy sprzedaży jest Przedsiębiorca w imieniu którego działa Klient, ta forma płatności dostępna jest wyłącznie do wartości zamówienia nie przekraczającej 5 000 (słownie: pięć tysięcy) zł brutto. W tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 • Gotówką przy odbiorze osobistym
 • Przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy. Bank BGŻ numer rachunku: 12 2030 0045 1110 0000 0125 8270
 1. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży. 
  6. W wypadku niewywiązania się przez klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 5, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

Dostawa


 1. Sklep Internetowy Hurtownia-spozywcza.pl realizuje Zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
  2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad. 
  3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji Zamówienia. 
  4. ermin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest od momentu dokonania płatności przez klienta w wypadku wyboru przez klienta opcji przedpłaty. 
  5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest od momentu zawarcia umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez klienta opcji płatności „za pobraniem”. 
  6. Zamówione Produkty są dostarczane do klienta lub Przedsiębiorcy, w imieniu i na rzecz którego Umowę sprzedaży zawarł Klient, za pośrednictwem Kuriera, na adres wskazany w formularzu zamówienia. 
  7. W dniu wysłania Produktu do klienta, przekazywana jest na adres poczty elektronicznej klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. 
  8. W przypadku nieobecności klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Kuriera pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do sklepu internetowego Hurtownia-spozywcza.pl przez Kuriera, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
  9. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego
  10. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową "Konto" będącą integralną częścią sklepu internetowego HURTOWNIA-SPOZYWCZA.PL
  11. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący
  12. Koszt dostawy towarów jest uzależniony od wagi zamawianych towarów oraz widoczny jest podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu
  13. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego

Odstąpienie od umowy sprzedaży przez Konsumenta.

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem http://www.Hurtownia-spozywcza.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres biuro@Hurtownia-spozywcza.pl. Oświadczenie może również zostać przesłane na adres Warmlecz Wieruchów ul. Sochaczewska 156 05-850 
 2. Klient, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, ma możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży również w zakresie części Produktów, które obejmuje Umowa sprzedaży. 
  3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. 
  4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. . 
  5. Klient, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży we własnym imieniu, powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży, dostarczyć Produkt do Sprzedawcy, na adres Warmlecz Wieruchów Ul. Sochaczewska 156 05-850
  6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie Produktu, który został zakupiony w ramach specjalnego zestawu promocyjnego (np. gdzie produkty oferowane w ramach takiego zestawu promocyjnego są sprzedawane w promocyjnej cenie, lub do którego jest dołączony produkt bezpłatny, czyli tzw. gratis), zwrotowi w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży podlegają wszystkie Produkty składające się na ww. zestaw promocyjny. 
  7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
  8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
  9. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 
  10. Jeśli ze względu na swój charakter produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszt przesyłki. 
  11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
  12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. 
  13. Klientowi, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży we własnym imieniu, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w następujących wypadkach:
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dokonaniu Dostawy;
 • w których Produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


Zwrot zakupionego produktu przez przedsiębiorców.

 1. Przedsiębiorca na rzecz którego Klient zawarł Umowę sprzedaży, może dokonać zwrotu Produktu bez podania przyczyny po uprzednim kontakcie z Hurtownia-spozywcza.pl. 
  2. Celem zwrotu Produktu, Przedsiębiorca powinien skontaktować się uprzednio:
 • Kontakt telefoniczny: 501-141-086
 • E-mail: biuro@Hurtownia-spozywcza.pl
 1. Wniosek przysługuje w odniesieniu do Produktu:
 • który nie był używany z wyjątkiem czynności zwykłego zarządu;
 • jest w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu z wyjątkiem czynności zwykłego zarządu (tj. objerzenia i sprawdzenia produktu) i jest kompletny (tj. zawiera metki, etykiety);
 • który nie jest wymieniony w pkt. 9, poniżej.
 1. Przedsiębiorca może się zwrócić do Sprzedawcy z wnioskiem o przyjęcie zwrotu Produktu w terminie 14 dni od dnia Dostawy. 
  5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, wniosek o zwrot może dotyczyć zarówno całego Zamówienia (tj. wszystkich Produktów ujętych w Zamówieniu), jak też tylko niektórych Produktów ujętych w Zamówieniu (wtedy umowa będzie dalej obowiązywała w odniesieniu do pozostałych produktów z zamówienia). 
  6. Po skontaktowaniu się telefonicznym bądź mailowym, Sprzedawca w terminie do 30 dni wyśle do Przedsiębiorcy drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, informację decyzji.
  7. W przypadku zwrotu Produktu, który został zakupiony przez klienta w ramach specjalnego zestawu promocyjnego (np. gdzie produkty oferowane w ramach takiego zestawu promocyjnego są sprzedawane w promocyjnej cenie, lub do którego jest dołączony produkt bezpłatny, czyli tzw. gratis), zwrotowi w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży podlegają wszystkie Produkty składające się na ww. zestaw promocyjny. 
  8. Przedsiębiorca jest zobowiązany należycie zabezpieczyć zwracany Produkt, w celu uchronienia go przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu, które mogą być powodem odrzucenia zwrotu.
 • Dla uniknięcia wątpliwość Sprzedawca informuje, że zwrotowi w trybie niniejszego działu nie podlegają następujące Produkty:

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dokonaniu Dostawy;

 • w których Produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Uprawnienia konsumentów z tytułu rękojmi


 1. Sprzedawca zapewnienia Dostawę Produktu, pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  2. Jeżeli Produkt ma wadę Klient, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu może:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby klienta inny sposób zaspokojenia.
 • żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. 
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
5. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
6. Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu, Klient który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt do Sprzedawcy.
7. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma zawierającego reklamację ustosunkuje się na piśmie do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez klienta, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu.
8. W wypadku klienta, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy i koszt odesłania Produktu do klienta.
9. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

Uprawnienia przedsiębiorców z tytułu rękojmi.


 1. Sprzedawca odpowiada za wady Produktu względem Przedsiębiorcy na rzecz którego została zawarta Umowa sprzedaży, przez okres 1 roku od dnia Dostawy.
  2. W razie stwierdzenia wad Produktu po przyjęciu Dostawy, Przedsiębiorca ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi. W celu złożenia reklamacji Przedsiębiorca powinien zawiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, niezwłocznie po stwierdzeniu wad. Zawiadomienie takie powinno zostać wysłane do Sprzedawcy:
 • na adres e-mailowy: biuro@Hurtownia-spozywcza.pl
 • listem poleconym na adres: Sklep internetowy Warmlecz, Wieruchów 05-850 ul. Sochaczewska 156. Do zawiadomienia powinna zostać dołączona kopia dowodu zakupu.
 1. Sprzedawca skonstatuje się mailowo lub telefonicznie z przedsiębiorcą; z numerem podanym podczas rejestracji konta klienta lub z numerem/adresem e-mail wskazanym przez przedsiębiorcę, oraz poinformuje przedsiębiorcę o dalszych procedurach opisanych w poniższych punktach.
  4. Po kontakcie Przedsiębiorca powinien niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 7 dni od kontaktu ze Sprzedawcą opisanego powyżej) przesłać reklamowany Produkt do Sprzedawcy na adres: : Warmlecz, Wieruchów 05-850 ul. Sochaczewska 156. Do przesyłki ze zwracanym Produktem, Przedsiębiorca powinien dołączyć oryginał dowodu zakupu Produktu.
  5. Reklamacja z tytułu rękojmi zgłoszona przez Przedsiębiorcą zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę. O uznaniu albo nieuznaniu reklamacji z tytułu rękojmi, Przedsiębiorca zostanie powiadomiony przy pomocy poczty elektronicznej, na adres podany podczas Rejestracji.
  6. W przypadku uznania reklamacji Produktu za uzasadnioną, Sklep Internetowy Hurtownia-spozywcza.pl zwróci Klientowi poniesione, uzasadnione i należycie udokumentowane koszty wysłania reklamacji oraz zgodnie z żądaniem Przedsiębiorcy wymieni Produkt na nowy albo zwróci za niego pełną należność.
  7. W przypadku uznania reklamacji Produktu za nieuzasadnioną, Sklep Internetowy Hurtownia-spozywcza.pl odsyła reklamowany Produkt do Przedsiębiorcy na jego koszt.
  8. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi wobec Produktu żywnościowego, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu wad Produktu, jednak nie później niż:
 • w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku Produktu żywnościowego paczkowanego;
 • w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania Produktu żywnościowego - w przypadku Produktu żywnościowego sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego;
 1. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności Produktu żywnościowego z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości Produktu żywnościowego lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do Produktów żywnościowych, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

Gwarancja

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty.
  2. W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

Usługi


 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
 • Prowadzenie Konta klienta;
 • Newsletter;
 • Zamieszczanie opinii o Produktach na Stronie Internetowej Sklepu;
 • Formularz kontaktowy.
 1. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
  4. Usługa Prowadzenie Konta klienta, dostępna jest po dokonaniu Aktywacji na zasadach opisanych w Regulaminie.
  5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Aktywacji zaznaczy odpowiednie pole w formularzu aktywacyjnym lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
  6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
  Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia swojej zgody na otrzymywanie newslettera w każdej chwili 
  Aby to zrobić prosimy o kontakt z marketing@hurtownia-spozywcza.pl
  lub wypisanie się własnoręczne poprzez klikniecie "Wypisz mnie z Newslettera" znajdującego się zawsze na dole newslettera.

  7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności:
 • informację o nadawcy;
 • wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;
 • informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 1. Usługa nieodpłatna Zamieszczanie opinii o Produktach na Stronach Internetowych Sklepu, polega na umożliwieniu Klientom przez Sprzedawcę, posiadającym Konto klienta publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi klienta dotyczących w szczególności Produktów.
  9. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
  10. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.
  11. Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
  12. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie klienta.
  13. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zamieszczanie opinii o Produktach na Stronach Internetowych Sklepu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez klienta na właściwych Stronach Internetowych Sklepu.
  14. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
  15. Klient, który dokonał Aktywacji może zgłosić żądanie usunięcia Konta klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.
  16. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia klienta o zablokowaniu dostępu do Konta klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez klienta w formularzu aktywacyjnym.

Odpowiedzialność


 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem, że w wypadku umów których stroną są Przedsiębiorcy, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw oraz ochrona danych osobowych
  2. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
  3. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.
  4. Za pośrednictwem sklepu internetowego Hurtownia-spozywcza.pl są przetwarzane dane osobowe klienta i Przedsiębiorców.
  5. Administratorem danych dla Danych Osobowych jest Warmlecz Jacek Zając NIP 118-192-35-84 REGON 141171264(dalej także jako „Administrator Danych”). Administrator Danych przetwarza Dane Osobowe w celu realizacji Zamówienia klienta oraz w celach technicznych związanych z utrzymaniem i obsługą Konta klienta oraz świadczenia na rzecz klienta drogą elektroniczną usług bezpłatnych, a także realizacji umowy współpracy handlowej zawartej przez Administratora Danych z Przedsiębiorcą.
  6. Administrator Danych oświadcza, że Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ponadto, Administrator Danych oświadcza, że Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
  7. Klient i Przedsiębiorca mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do Rejestracji, założenia i Aktywacji Konta klienta oraz złożenia Zamówienia w sklepie internetowym Hurtownia-spozywcza.pl.

Rozwiązanie umowy (nie dotyczy umowy sprzedaży)


 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
  2. Klient, który dokonał Aktywacji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli klienta.
  3. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas Aktywacji.

ODR

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Postanowienia końcowe

 1. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa. 
 2. Sprzedawca prześle treść niniejszego Regulaminu Klientom zawierającym Umowę sprzedaży lub korzystającym z usług świadczonych drogą elektroniczną. Treść zostanie przesłana na Trwałym nośniku, na podany przez klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny. Ponadto Sprzedawca informuje, że treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu. 
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. 
 4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. 
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje klienta na 14 dni przed wejście w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014. 
 7. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://hurtownia-spozywcza.pl/webpage/regulamin-od-25-12-2014.html
 8. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu. 
 9. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
 10. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego HURTOWNIA-SPOZYWCZA.PL zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.). 
 11. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego hurtownia-spozywcza.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 
 12. WARMLECZ, JACEK ZAJĄC z siedzibą w Wieruchowie przy ul. Sochaczewska 156, 05-850 Wieruchów jest administratorem danych osobowych zbieranych od Kupujących w sklepie internetowym HURTOWNIA-SPOZYWCZA.PL. Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupujących. Za wyraźną zgodą Kupującego jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w szczególności w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez WARMLECZ. oraz ich poprawiania. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług.
 13. Sprzedający szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod linkiem: http://hurtownia-spozywcza.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jak sposób z takich informacji korzystać
 14. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym HURTOWNIA-SPOZYWCZA.PL konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.